I henhold til vedtægternes § 23 kan der under en afdeling oprettes et skyttelav, og som medlemmer heraf kan kun optages medlemmer af Marineforeningen.

Skyttelavets formål er:
Ved håndskydevåben at vække den kappelyst, der var drivfjederen i tjenestetiden, og ved sammenkomster værne om minderne fra denne og derved sikre og befæste kammeratskabsfølelsen.
Lavet har selvstændig bestyrelse og administration, men afdelingen er repræsenteret i denne, ligesom lavet er repræsenteret i afdelingens bestyrelse. Derved sikres samarbejdet lavet og afdelingen imellem.
Til varetagelse af samtlige skyttelavs fælles interesser er der under landsbestyrelsen nedsat et skyttelavsudvalg, og formanden herfor deltager i landsbestyrelsens møder - dog uden stemmeret.
Skyttelavsudvalgets opgave er at koordinere arbejdet lavene imellem, samt drage omsorg for, at de enkelte lav bliver gjort bekendt med de af myndighederne fastsatte regler og bestemmelser med hensyn til våben og skydninger.
Skyttelavsudvalget ledes af en formand, der bistås af en næstformand og en sekretær.

Æresmedlem af Skyttelavet:
Udnævnelsen af æresmedlem af skyttelavet besluttes af det pågældende lavs bestyrelse.
Til æresmedlem af skyttelavet kan udnævnes et medlem, som i ganske særlig grad ved positiv indsats og ydelse har medvirket til skyttelavets trivsel og fremgang - såvel indenfor eget skyttelav som indenfor skyttelavenes formål og sag som helhed.
Udnævnelse som æresmedlem af skyttelavet bekræftes ved tildeling af et specielt æresmedlemsemblem samt et diplom.
Udnævnelse af æresmedlemmer af skyttelavene indberettes til landsskytteudvalget.

I øvrigt henvises til den af skyttelavsudvalgets udarbejdede håndbog, "Formandsbog for Skyttelavene" der kan rekvireres hos formanden for skyttelavsudvalget:

e-mail: skytte@grenaamarineforening.dk

 

GRENAA MARINEFORENING
KLITVEJ 2 - 8500 GRENAA